1. תקנון זה )התקנון( מסדיר את תנאי מועדון הלקוחות של רונליזה בע”מ  (“החברה” או “רונליזה”) המאפשר לחברי המועדון ליהנות ממבצעים והטבות, בכפוף לתנאים שלהלן (להלן “מועדון הלקוחות“)

 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות ו\או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.

 

 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות ללא הגבלת זמן. החברה רשאית להאריך או לבטל החברות במועדון הלקוחות לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופות נוספות, וללא צורך במתן הודעה על כך לחברי המועדון.

 

בקשה לביטול חברות במועדון הלקוחות תעשה באמצעות פנייה במייל לשירות הלקוחות של החברה info@ronaliza.com לא ניתן לממש את הנקודות שהצטברו  לאחר ביטול חברות במועדון הלקוחות וכל זכאות שבידי הלקוח תתבטל לאלתר.

כמו כן לא תתאפשר הקפאת נקודות או העברת  נקודות  שהצטברו לגורם שלישי.

 

 1. תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות:
  1. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בביצוע הרשמה באתר האינטרנט של החברה – כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה רשאי לבצע הרשמה באתר האינטרנט של החברה בכתובתhttps://ronaliza.com/ ( (להלן :”אתר החברה (“

 

 1. על לקוחות המעוניינים לבצע הרשמה באתר החברה, למלא את הפרטים הבאים: שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון ומייל עדכני.

 

 1. ניתן לבצע הרשמה באתר החברה למועדון הלקוחות טרם רכישה של מוצר ממוצרי החברה באמצעות אתר החברה.

 

 1. לקוח/ה אשר הצטרף/ה למועדון הלקוחות, לאחר ביצוע רכישה כאמור, ולאחר מכן ביטל/ה את הרכישה באופן של החזר ו\או זיכוי כספי (בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה) – תבוטל חברותו/ה במועדון הלקוחות באופן אוטומטי, ויהא עליו/ה להשיב לחברה כל מתנה ו\או הטבה אחרת אשר קיבל/ה במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות.

 

נקודות המועדון:


א. בעבור כל רכישה  לרבות מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר כלשהו, באתר החברה https://ronaliza.com/ יצברו לזכות החבר/ה נקודות.

10% מסכום הקנייה הכולל  יהוו את מספר הנקודות בשקלים  לרכישה הבאה.


ב. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו

 188 ₪,הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח/ה בגין רכישה זו תהיה

18 נקודות.

 

ג. עלות המשלוח אינו מקנה נקודות.


ג. ניתן לרכוש פריטים רק כאשר מצטבר סכום כספי התואם את סכום הפריט.
החזר בגין רכישה בנקודות, יהא החזר של הנקודות לכרטיס המועדון ואזי יבוטלו גם הנקודות שנצברו בגין רכישה באופן זה.

לצורך המחשה:
חבר ביצע מספר רכישות שמסתכמות בצבירה וזיכוי של 625 נקודות לזכותו.
אותו חבר החליט לקחת מהרשת מספר פריטים חינם שערכם הכספי – 600 ש”ח למשל. התשלום  עבור פריטים אלו בנקודות 600 נק’ כך שיישארו לזכותו/ה 25 נקודות וכן יתווסף  בונוס נוסף כאמור של 10% מערך הנקודות בהם השתמש/ה, כלומר  עוד 60 נקודות. סה”כ יישארו לזכות החבר לפי דוגמא זו 85 נקודות שימשיכו להיצבר לזכותו/ה.


על בונוס נוסף זה של נקודות יחולו כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.

 

ד. רק הרישום שבידי הרשת יקבע מה מספר נקודות שצברו חברי המועדון.

מי שחש עצמו נפגע בכל הקשור למספר נקודות שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כזה או  אחר, רשאי לפנות למייל  info@ronaliza.com

 

החברה לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, במקרה והחבר/ה לא הודיע/ה על כך לשרות הלקוחות של חברה בכתב. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה

 

 

ה. חבר/ה הטוען/ת כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות הרשום במחשב המרכזי של הרשת, יצטרך להוכיח את מספר נקודותיו ע”י הצגת החשבוניות המעידות על כך.


ו. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.


ז. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.


לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב הוא הצליח לנצל 100 נקודות, יהיה צריך להחזיר לרונליזה 50 שקלים.
רונליזה  רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה.

 

אחראיות

 

 1.   רונליזה בע”מ אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת  לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברות המועדון מתבקשות לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינות לשמור.

 

 

 1. רונליזה בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חברת המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא רונליזה  רשאית   מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברות המועדון , לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו רונליזה  עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה  ולא תהיה  אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחברת מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
 2. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. רונליזה נוקטת  במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברות המועדון באתר אולם על חברות המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.

רונליזה אינה  מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם ) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר , בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברות המועדון משחררות את רונליזה  ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

    דרכי מסירת הודעות

 1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברות המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי רונליזה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של רונליזה ו/או באמצעות שליחת מסרון  ייחשב כמסירת הודעה לחברות המועדון ולחברות המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

  שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 09:00-15:00 ( ללא ערבי חג,חגים,שבתות,וימי שבתון )